Aquesta web ha estat dissenyada i creada per Marc Marí-dell’Olmo, Mercè Gotsens, Maica Rodrígue-Sanz, MIsabel Pasarín, Cristina Rius, Lucía Artazcoz i Carme Borrell, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Cita recomanada: Marc Marí-dell’Olmo, Gotsens Mercè, Maica Rodrígue-Sanz, Maribel Pasarín, Cristina Rius, Lucía Artazcoz, Carme Borrell. (2020, 2 abril). #COVID19aldiaBCN: Com afecta la COVID-19 a la ciutat de Barcelona? webs.aspb.cat/covid19aldiabcn